Załączniki 3, 6, 7, 8 do Wzoru umowy – Załącznik nr 5 SIWZ